Công ty Điện Lực Nam Định

Tại Công ty Điện Lực Nam Định đã tiến hành thử hiện phần mềm Ghi số điện KWh Mobility ở hai điện lực là Điện lực Huyện Xuân Trường và Điện lực Huyện Trực Ninh.

Đánh giá kết quả đem lại từ ý kiến phản hồi của các công nhân ghi chỉ số công tơ là tốt. Tốc độ đọc và ghi nhanh, thao tác trên phần mềm tiện lợi.